ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းရေးကိစ္စရပ်များအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရသည့် HR များအတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအလုပ်သမားဉပဒေများ၊ နည်းဉပဒေများနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များအပါအဝင်၊ ဆက်စပ်ဉပဒေ ကောက်နုတ်ချက်များအား လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာဖြင့် ဖတ်ရှု့လေ့လာ၍ ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ရန် တစ်စုတစ်စည်း တည်းသေချာစွာပြုစုပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင် မိမိလုပ်ငန်း၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲပြဌာန်း အလုပ်သမားဉပဒေများနှင့် ဆီလျော်ကိုက်ညီစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမည့် ဆက်စပ်ဥပဒေများကိုလဲ သေချာစွာ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

see more

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းရေးကိစ္စရပ်များအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရသည့် HR များအတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအလုပ်သမားဉပဒေများ၊ နည်းဉပဒေများနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များအပါအဝင်၊ ဆက်စပ်ဉပဒေ ကောက်နုတ်ချက်များအား လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာဖြင့် ဖတ်ရှု့လေ့လာ၍ ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ရန် တစ်စုတစ်စည်း တည်းသေချာစွာပြုစုပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင် မိမိလုပ်ငန်း၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲပြဌာန်း အလုပ်သမားဉပဒေများနှင့် ဆီလျော်ကိုက်ညီစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမည့် ဆက်စပ်ဥပဒေများကိုလဲ သေချာစွာ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

see more

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တည်ဆဲအလုပ်သမား ဉပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားမှု ရှိ/မရှိ အားသိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ဉပဒေသတ်မှတ်ချက်များအောက် ယုတ်လျော့ မှုမရှိစေရန်အတွက် ကြိုတင်စစ်ဆေးကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လွယ်ကူစွာဖြင့်ဆောင်ရွက် ပြီး လိုအပ်သည်များအား အချိန်မီဖြည့်စည်း ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် ပြုစုပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်အတွက် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်ကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြ ပေးထားပြီး မြန်မာ အင်္ဂလိပ် (၂)ဘာသာ ဖြင့် ပြုစုပေးထားပါသည်။

see more

ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအားဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် သတ်မှတ် ဖောင်နှင့်ပုံစံများအား အမျိုးအစားစုံလင်စွာ ရရှိနိုင်မည့်အပြင်၊ မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ သတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် သေချာစွာပြုစုပေးထားပါသည်။

ထို့အပြင် HR များအနေဖြင့် အခြားအရေးကြီးသော ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ များအား ဆောင်ရွက်နေရချိန်တွင် လိုအပ်သည့်သတ်မှတ်ဖောင်နှင့်ပုံစံများအား ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အချိန်သီးသန့် ပေးစရာမလိုပဲ လျင်မြန်စွာရရှိပြီး အသုံးပြုနိုင်စေရန်နှင့် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်စေရန် ပြုစုပေးထားပါသည်။

see more

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပဒေများ(Myanmar Version)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပဒေများ(Myanmar Version)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပဒေများ(Myanmar Version)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းရေးကိစ္စရပ်များအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရသည့် HR များအတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအလုပ်သမားဉပဒေများ၊ နည်းဉပဒေများနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များအပါအဝင်၊ ဆက်စပ်ဉပဒေ ကောက်နုတ်ချက်များအား လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာဖြင့် ဖတ်ရှု့လေ့လာ၍ ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ရန် တစ်စုတစ်စည်း တည်းသေချာစွာပြုစုပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင် မိမိလုပ်ငန်း၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲပြဌာန်း အလုပ်သမားဉပဒေများနှင့် ဆီလျော်ကိုက်ညီစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမည့် ဆက်စပ်ဥပဒေများကိုလဲ သေချာစွာ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပဒေမျာ (English Version)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပဒေမျာ (English Version)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပဒေမျာ (English Version)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းရေးကိစ္စရပ်များအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရသည့် HR များအတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအလုပ်သမားဉပဒေများ၊ နည်းဉပဒေများနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များအပါအဝင်၊ ဆက်စပ်ဉပဒေ ကောက်နုတ်ချက်များအား လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာဖြင့် ဖတ်ရှု့လေ့လာ၍ ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ရန် တစ်စုတစ်စည်း တည်းသေချာစွာပြုစုပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင် မိမိလုပ်ငန်း၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲပြဌာန်း အလုပ်သမားဉပဒေများနှင့် ဆီလျော်ကိုက်ညီစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမည့် ဆက်စပ်ဥပဒေများကိုလဲ သေချာစွာ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှု ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း

အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှု ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း

အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှု ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တည်ဆဲအလုပ်သမား ဉပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားမှု ရှိ/မရှိ အားသိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ဉပဒေသတ်မှတ်ချက်များအောက် ယုတ်လျော့ မှုမရှိစေရန်အတွက် ကြိုတင်စစ်ဆေးကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လွယ်ကူစွာဖြင့်ဆောင်ရွက် ပြီး လိုအပ်သည်များအား အချိန်မီဖြည့်စည်း ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် ပြုစုပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်အတွက် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်ကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြ ပေးထားပြီး မြန်မာ အင်္ဂလိပ် (၂)ဘာသာ ဖြင့် ပြုစုပေးထားပါသည်။

HR လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

HR လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

HR လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအားဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် သတ်မှတ် ဖောင်နှင့်ပုံစံများအား အမျိုးအစားစုံလင်စွာ ရရှိနိုင်မည့်အပြင်၊ မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ သတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် သေချာစွာပြုစုပေးထားပါသည်။

ထို့အပြင် HR များအနေဖြင့် အခြားအရေးကြီးသော ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ များအား ဆောင်ရွက်နေရချိန်တွင် လိုအပ်သည့်သတ်မှတ်ဖောင်နှင့်ပုံစံများအား ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အချိန်သီးသန့် ပေးစရာမလိုပဲ လျင်မြန်စွာရရှိပြီး အသုံးပြုနိုင်စေရန်နှင့် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်စေရန် ပြုစုပေးထားပါသည်။

Loading...
>